tel.: 22 540 82 90
02-561 Warszawa, ul. J.Dąbrowskiego 46 lok 1
 

Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny, Wojciech Budny i Wspólnicy spółka komandytowa została założona w 2003 roku. Wspólnikami Kancelarii są: Leszek Czarny, Wojciech Budny i Michał Kuryłek.


Zamierzeniem wspólników było stworzenie kancelarii przyjaznej klientowi, świadczącej profesjonalną i kompleksową obsługę prawną. Kancelaria zatrudnia specjalistów w zakresie prawa cywilnego, gospodarczego i finansowego nie tylko polskiego, ale także prawa Ukrainy i Białorusi, którzy łączą swoje doświadczenie z najlepszą europejską tradycją prawa oraz ze sprawną organizacją odpowiadającą międzynarodowym standardom.Kancelaria świadczy pomoc osobom fizycznym i prawnym - wśród szerokiego wachlarza klientów znajdują się nie tylko rodzimi przedsiębiorcy, ale także podmioty zagraniczne.

Współpraca ta jest ułatwiona dzięki pracownikom posiadającym doświadczenie i znającym języki obce. Kancelaria zatrudnia ludzi młodych i energicznych, niebojących się wyzwań. W ramach świadczonej pomocy prawnej, prawnicy z Kancelarii przygotowują i negocjują umowy handlowe, dokonują analiz prawnych istniejących podmiotów gospodarczych w celu ich przekształcania lub przejmowania przez inwestorów strategicznych, tworzą koncepcje podatkowe dla działających przedsiębiorców, jak również występują w sądach powszechnych, arbitrażowych, uczestniczą w postępowaniach administracyjnych przed urzędami administracji publicznej. Kancelaria prowadzi obsługę w następujących językach: rosyjskim, angielskim, hiszpańskim.
Cechy arbitrażu
Arbitraż jest alternatywą dla kosztownego, czasochłonnego niekoniecznie fachowego sądownictwa powszechnego. Jest znacznie tańszy i działa szybciej.

Cechuje się poufnością postępowania – rozprawy w sądach gospodarczych są jawne. Zaletą jest również poziom specjalizacji arbitrów. Wybierani przez strony, rekrutują się zazwyczaj z grona przedstawicieli danej dziedziny. Chociaż na listach stałych sądów polubownych znaczną cześć stanowią wyspecjalizowani prawnicy (adwokaci, radcy prawni czy pracownicy naukowi). Aby spór mógł być rozstrzygnięty przez arbitraż, strony stosunku prawnego muszą na to wyrazić zgodę w formie zawarcia umowy o arbitraż lub klauzuli w umowie łączącej strony, zwanych zapisem na sąd polubowny.

Charakter arbitrażu może mieć charakter ad hoc, instytucjonalny oraz administrowany. W arbitrażu ad hoc zazwyczaj każda ze stron sporu wybiera własnego arbitra (lub arbitrów), a ci następnie powołują arbitra przewodniczącego. Tak wybrany skład rozstrzyga spór w oparciu o uzgodnione wcześniej zasady.
Prawo własności intelektualnej
Prawo na dobrach niematerialnych – termin obejmujący elementy różnych działów prawa, regulujące zasady korzystania z tzw. własności intelektualnej.

W różnych jurysdykcjach termin ten rozumiany jest mniej lub bardziej szeroko, w Polsce najczęściej do praw własności intelektualnej zalicza się regulacje prawa autorskiego (w ramach prawa cywilnego) oraz patentów i znaków towarowych (w ramach prawa własności przemysłowej). W niektórych krajach do praw własności intelektualnej zaliczane są także tajemnice handlowe.

Tak rozumiane prawa własności intelektualnej dają uprawnionym osobom możliwość zakazania innym pełnego korzystania z utworów, koncepcji lub znaków będących przedmiotem ochrony.

Mimo faktu, że wiele obowiązujących obecnie ustaw dotyczących własności intelektualnej rozwijało się od stuleci, użycie terminu własność intelektualna zostało zapoczątkowane dopiero w XIX wieku, powszechne na świecie stało się zaś w drugiej połowie XX wieku. Brytyjska ustawa z 1710 r. nosząca nazwę Statutu Anny jest uważana za kolebkę prawa autorskiego.