tel.: 22 540 82 90
02-561 Warszawa, ul. J.Dąbrowskiego 46 lok 1
 

Informacja o zasadach przetwarzania danych osobowych


Przygotowana w oparciu o przepisy na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).


1. Administratorem
Państwa danych osobowych przekazanych w trakcie kontaktu z Kancelarią jest Kancelaria Radców Prawnych Leszek Czarny Wojciech Budny i Wspólnicy Spółka komandytowa („Administrator”).

Dane kontaktowe Administratora: ul. J. Dąbrowskiego 46/1, 02-561 Warszawa, e-mail: sekretariat@czarny-budny.pl.

2. Państwa dane osobowe
będą przetwarzane w celu: (i) realizacji kontaktu z Administratorem; (ii) odpowiedzi na przesłane zapytania; (iii) przedstawienia oferty współpracy; (iv) wykonania umowy; (v) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami; (vi) wykonania

3. Podstawą przetwarzania danych
osobowych we wskazanych celach będą:  (i) prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na nawiązaniu kontaktu, odpowiedzi na zadane pytania, dochodzeniu roszczeń i obronie przed roszczeniami, (ii) przetwarzanie danych jest niezbędne do podjęcia działań na Państwa żądanie (np. w ramach złożenia oferty obsługi prawnej) lub wykonania zawartej umowy; (iii) wypełnienie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.

4. Państwa dane przechowywane są
przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania określonych powyżej, w tym przedawnienia roszczeń, które mogą być podniesione wobec Administratora lub przez Administratora, w szczególności w związku z wykonaniem umowy lub spełnieniem obowiązków podatkowych i wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych.

5. Podanie danych nie jest obowiązkowe, ale konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem, odpowiedzi na przesłane zapytania, zawarcia umowy, przedstawienia oferty lub zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług prawnych.

6. Dane mogą być udostępniane wyłącznie w niezbędnym zakresie usługodawcom, z którymi Administrator podjął współpracę w zakresie niezbędnym do prowadzenia i obsługi działalności Administratora, w tym podatkowym, księgowym, finansowym, a także świadczącym usługi hostingowe. Dane mogą być udostępniane odpowiednim organom podatkowym lub celno-skarbowym, a także innym organom administracji publicznej lub samorządowej, jeżeli będą tego wymagały odpowiednie przepisy prawa.

7. W związku z przetwarzaniem danych przez Administratora, na podstawie odpowiednich przepisów Rozporządzenia przysługują Państwu prawo do: sprostowania danych; usunięcia danych; ograniczenia przetwarzania danych; przenoszenia danych (gdy podstawą przetwarzania jest zgoda lub umowa); sprzeciwu (gdy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes administratora).

8. Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych przez Administratora narusza przepisy Rozporządzenia. W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urząd Ochrony Danych Osobowych.

9. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bez zachowania wymogów przewidzianych przepisami Rozporządzenia.